அமிழ்து: தமிழில் எவ்வாறு உள்ளீடு செய்வது?தமிழில் எவ்வாறு உள்ளீடு செய்வது?

1. இந்த வலை தளத்திற்க்கு செல்க http://www.jaffnalibrary.com/tools/Unicode.htm.
2. ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்து, தமிழில் பெறுக.
3. அதனை Copy & Paste செய்து விடுக.
« Home | Next »

0 Comments:

Post a Comment