அமிழ்து: காதல் கவிதைகள் - இணைய ஸ்பெஷல்



காதல் கவிதைகள் - இணைய ஸ்பெஷல்



கூகிளிலும் ஆர்க்குட்டிலும்
வந்து விழும் நூறாயிரம்
பக்கங்களிலும் உன்னைத்
தேட முனைகிறேன்
உன்னிடம் பேசத் துணிவின்றி!

உன் பதிலிற்காக - என்
மெயில் பாக்ஸ் எப்போதும்
திறந்தே காத்திருக்கிறது!

வந்த ஒற்றை வரிப்
பதிலையும் எத்தனை முறை
வாசிக்க - இன்றாவது
பதிலிடு ஒற்றை வரியிலேனும்!

Labels: ,

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

0 Comments:

Post a Comment