அமிழ்து: காதல்!



காதல்!



நிலவுக் கவிதை வேண்டுமென்றாய்
உன் பெயரைச் சொன்னால்
தாமரையாகிறாயே?!

எல்லோர் விடியலுக்கும் சூரியன்
எனக்கு மட்டும் ஏன் நிலா?!

தூங்கியிருக்கவே ஆவலுருகிறேன்
கனவுகளில் தானே பேசுகிறாய்!

சித்திரை வெயிலில் வெளியே வராதே
சிலர் கோடையில் வசந்தம் - என
புகார் வாசிக்கக்கூடும்!

இரவும் பகலும்
ஒன்று தான் - என்
நினைவுகளெல்லாம்
உன்னோடிருப்பதால்

Labels: , ,

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

0 Comments:

Post a Comment