அமிழ்து: வாரயிறுதி கவிதைகள்!வாரயிறுதி கவிதைகள்!
வாரம் தவறாமல்
வரும் சனி ஞாயிறுகளுக்கு
இல்லையா?! - விடுமுறை!

வாரயிறுதி நாட்களில்
பூட்டிடப்படும் எனது வாய்
வணிகத்திற்காக மட்டும் திறந்து கொள்கிறது!

டோக்கனை வாங்கிய சப்பளையரை சுற்றி
எட்டு ஜோடிக் கண்கள் சுழல்கிறது -
என்னுடைய ஒன்றையும் சேர்த்து!

டோக்கனைக் கொடுத்து உணவு பெருவதற்குள்,
ஒவ்வொரு முறையும்
பயம் தொற்றுகிறது-
கொடுக்காமலிருந்து விடுவாரென!

உட்கார்ந்தாலும் நின்றாலும் சாப்பிடுவது
தனியே தானென்பதால்
நின்றபடியே சாப்பிடும் உணவகத்துக்கே
செல்லுகிறேன் காதுகளை மட்டும் கூர்மையாக்கி!

இந்தியாவிலே ஜனத்தொகை
100 கோடிக்கும் மேலாம் - பரவாயில்லை
எனக்கு மட்டும் தொல்லையில்லை!

Labels:

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

2 Comments:

At 6:12 AM, Blogger ப்ரசன்னா (குறைகுடம்) said...

Sathis, its time. lemme talk to your parents :)

 
At 1:10 AM, Blogger அமிழ்து said...

Yes Prasanna..! Pls. go ahead... :))

 

Post a Comment